Ochrona środowiska

Waste of Electrical and Electronic Equipment, czyli utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dyrektywa WEEE 202/96/EC  została przyjęta przez UE w styczniu 2003. Celem tej dyrektywy jest zminimalizowanie negatywnego wpływu elektronicznych odpadów na środowisko.

W związku ze stosowaniem do zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U. nr 180 poz. 1494 i 1495) informujemy naszych Klientów, że:

  • Zużyty sprzęt elektryczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci.

Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
  • Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia ludzi.
  • Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
  • System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej normami prawnymi ( Ustawa z dnia 29 lipca 2005, Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1494 i 1495), obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu firmy Cortina Organizacja Odzysku.