Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA

1. Reklamacja związana ze sprzedażą produktów przez firmę Cortina Poland Sp. z o.o. Sp.k może zostać złożona  w formie pisemnej – osobiście lub przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe, za pośrednictwem kuriera bądź w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cortina.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@cortina.pl.

2. Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd firmy Cortina Poland Sp. z o.o. Sp. k. lub osoba upoważniona przez Cortina Poland Sp. z o.o. Sp. k.

3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

4. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji na nasze produkty, prosimy skorzystać z poniższego linku:

Formularz reklamacyjny – kliknij, aby pobrać

Adres do reklamacji i zwrotu:

Cortina Poland Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wolnego 8
40-857 Katowice